Valet – Så här funkar det

Alla försäkringstagare i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har rösträtt. Om du själv inte äger försäkringen, exempelvis om det är en tjänstepensionsförsäkring, har du rösträtt när du är den försäkrade personen i avtalet. Var femte år kan du vara med och rösta fram maximalt fyra ledamöter, av totalt åtta kandidater, till ditt lokala fullmäktigeråd. Alla 24 regioner röstar vart femte år enligt ett rullande schema. I mitten av mars varje år skickas vallistor ut i de regioner som har val.

Valperioden är 15 mars till 15 april.

Vallistan, med sex kandidater

Du som är försäkringstagare får med posten en vallista med sex kandidater med en kort beskrivning av var och en. Kandidaterna är nominerade av en lokal valberedning. Såväl kandidaterna som medlemmarna i valberedningen ska vara bosatta inom regionen för att få lokal förankring i råden. Naturligtvis är de också kunder i Gamla Liv. Valberedningarna, vilka består av tre personer, har tidigare fastslagits på stämman i Trygg-Stiftelsen.

Vill du veta mer om kandidaterna på vallistan, kan du gärna ringa till valberedningens ordförande – kontaktuppgifter finns på vallistan. När du röstar kryssar du för den eller de kandidater du tycker är mest lämpliga. Du får kryssa för maximalt tre kandidater, kryssar du för fler, blir vallistan ogiltig. Eventuella tillägg, överstrykningar eller kommentarer gör att vallistan blir ogiltig.

Vallistan sänder du in i det portofria svarskuvertet som bifogats vallistan. Senast 15 april ska kuvertet ha postats.

Vad händer sedan?

Vallistorna sorteras och resultatet sammanställs genom en databearbetning som räknar ut hur många röster var och en har fått. Alla kandidater informeras skriftligen så snart rösträkningen avslutats om de kommit med i rådet eller ej. Valresultatet presenteras därefter på Trygg-Stiftelsens stämma i maj månad.

Resultatet presenteras här på hemsidan. De tre inom varje region som fått flest röster bildar det lokala fullmäktigerådet och ingår dessutom som ordinarie ledamöter i Fullmäktige och representerar försäkringstagarna vid Trygg-Stiftelsens stämma.

Alla nyvalda ledamöter får en introduktionsutbildning och blir därefter kallade att delta vid informations- och utbildningsmöten minst tre gånger per år. Vid dessa utbildningstillfällen får alla i råden lära sig mycket om den finansiella världen i allmänhet, och Gamla Liv i synnerhet. Allt för att kunna företräda övriga kunder i Gamla Liv på ett så bra sätt som möjligt.