Om Trygg-Stiftelsen

Trygg-Stiftelsen är ett forum för försäkringstagarnas inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Ändamålet är att till förmån för försäkringstagarna verka för en god framtida tillväxt av värdet på försäkringarna och en god löpande försäkringsadministration.

Kapitalförvaltning och försäkringsadministration

Mellan Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och SEB finns sedan 1997 avtal om kapitalförvaltning. SEB sköter förvaltningen av merparten av bolagets tillgångar, dock kompletterat med andra förvaltare på valda marknader.

Försäkringsadministrationen handläggs av SEB Pension och Försäkring AB (tidigare Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv) enligt ett långfristigt avtal som ingicks 1997.

I och med dessa avtal om kapitalförvaltning och försäkringsadministration har försäkringstagarna tillgång till en långsiktig, stabil och kostnadseffektiv förvaltning.

Styrelsen i Trygg-Stiftelsen utses av Trygg-Stiftelsens Försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktige. För information om valprocessen, gå till ”Val av fullmäktigeråd”.

Ägarinflytande

Trygg-Stiftelsen har ett indirekt inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv genom sitt ägande av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Samtliga aktier i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv utom en ägs av SEB Life and Pension Holding AB. Den återstående aktien innehas av Trygg-Stiftelsen. Med hjälp av denna aktie och ett därtill kopplat aktieägaravtal har Trygg-Stiftelsen säkrat sitt inflytande i bolaget.

Trygg-Stiftelsen har genom sin styrelse rätt att:

  • genom aktieägaravtal på grund av aktieinnehav i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv utse tre styrelseledamöter i detta bolag och att tillsammans med den andra aktieägaren utse ordföranden i styrelsen som består av sju ledamöter;
  • genom aktieägaravtal utse majoriteten av ledamöterna och ordföranden i finansdelegationen, vilken ansvarar för kapitalförvaltningen inom Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.