Fullmäktiges roll

Försäkringstagarna har inflytande.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av Sveriges största traditionella livförsäkringsbolag.

Bolaget drivs efter ömsesidiga principer, vilket betyder att vinsten stannar i verksamheten och efter hand återförs till försäkringstagarna i form av återbäring på de insatta premierna. Ägarna har inte rätt till någon utdelning från bolaget.

Kunderna som sparat stora belopp för att till exempel trygga sin ålderdom, har därför ett uppenbart intresse av hur bolaget sköts. Det är således ett självklart krav att driftskostnaderna hålls på en låg nivå och att kapitalet investeras så att det ger bästa möjliga avkastning på lång sikt.

Försäkringstagarnas inflytande garanteras av en stiftelse, Trygg-Stiftelsen, vars syfte är att verka för en god framtida tillväxt av försäkringstagarnas försäkringar i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Stiftelsens styrelse utses av fullmäktigeråd som väljs av kunderna i direkta val.

Två nivåer

Försäkringstagarnas representation finns på två nivåer, lokalt och centralt.

På lokal nivå företräds de försäkrade av 24 fullmäktigeråd från Malmö i söder till Luleå i norr. Ledamöterna i de lokala fullmäktigeråden spelar en viktig roll som känselspröt och informatörer. Det kan gälla allt från synpunkter och idéer som rör liv-, sparande- och välfärdsprodukter till kundservice. Denna information tas upp vid regelbundna möten med bolagets representanter.

Själva Fullmäktige består av 72 ledamöter, tre från vart och ett av de 24 fullmäktigeråden. Vid den årliga, ordinarie stämman godkänner dessa Trygg-Stiftelsens resultat- och balansräkning för det gångna året, beviljar styrelsen ansvarsfrihet och väljer styrelseledamöter i Trygg-Stiftelsen. Trygg-Stiftelsens styrelse utser sedan tre av sju styrelseledamöter i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och majoriteten av ledamöterna i dess finansdelegation, som arbetar med kapitalförvaltningsfrågor.

Vart femte år

Den försäkringstagarorganisation som nu verkar inom Trygg-Stiftelsen har fortfarande den mest demokratiska organisationen bland de svenska livförsäkringsbolagen, när det gäller att representera försäkringstagarna. Alla som tecknat sina försäkringar i Gamla Liv kan vara med och rösta fram ledamöterna till fullmäktigeråden och därmed även fullmäktige. Självklart måste kandidaterna ha försäkringar i Gamla Liv. Tanken är att fullmäktige ska spegla bredden bland försäkringstagarna med avseende på ålder, kön, yrkeserfarenhet och bostadsort inom regionen.

Valen sker regionvis vart femte år enligt ett rullande schema. De tre kandidater som får de flesta rösterna i sin region tar plats i fullmäktigerådet och representerar försäkringstagarna i Fullmäktige.

Under mandatperioden får fullmäktigeråden utbildning och information om kapitalförvaltning, lagstiftning och annat som ytterligare stärker deras roll som försäkringstagarnas representanter.