Kandidera till fullmäktigeråd/fullmäktige

Valet – försäkringstagarnas möjlighet att utöva inflytande.

Att vara fullmäktigeråd innebär att man är vald av försäkringstagarna och representerar dem i Trygg-Stiftelsens fullmäktige. Ett viktigt och förtroendefullt uppdrag! Trygg-Stiftelsens och fullmäktiges främsta uppgift är att verka för en god framtida tillväxt av värdet på försäkringstagarnas försäkringar i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Detta gör man genom att utse en kompetent styrelse för stiftelsen, samt genom att

 • vara väl förberedd och påläst i aktuella frågor
 • aktivt delta i debatter och diskussioner
 • vara lyhörd för kundkrav och framföra dem till Gamla Liv
 • ha en hög närvaro på stämma/årsmöte, informations- och utbildningsträffar
 • känna till Trygg-Stiftelsens stadgar och bestämmelser.

Som ledamot i fullmäktigeråd får du utbildning och information om kapitalförvaltning, lagstiftning och annat som kan stärka dina möjligheter att representera försäkringstagarna på ett bra sätt. Årligen kallas du till minst tre utbildningstillfällen.

Som ledamot i det lokala fullmäktigerådet har du en viktig uppgift när det gäller att fånga upp och vidarebefordra synpunkter och idéer som kan tas upp och diskuteras med bolagets representanter. Blir du dessutom en av de ordinarie ledamöterna i fullmäktige, är du med och utser Trygg-Stiftelsens styrelse vid den årliga stämman. Du spelar därmed en viktig roll i den mest demokratiska försäkringstagarorganisationen som för närvarande finns bland de svenska livförsäkringsbolagen.

Du får inte vara anställd i livförsäkringsbolag eller bank. Litet längre ner på sidan kan du se den exakta formuleringen.

Är du intresserad av att kandidera, sänd in din intresseanmälan senast den 1 oktober året innan valåret genom att fylla i namn, adress och yrke i e-postformuläret nedan. Mer information om roller och sammanhang kring uppdraget hittar du under ”Representanternas roller” i menyn till vänster.

Du kan också välja att ingå i en regional valberedning, du ska vara bosatt inom den region där val ska äga rum samt vara försäkringstagare eller försäkrad i Gamla Liv. Kontakta Trygg-Stiftelsens kansli om du är intresserad.

År 2025 är det val i regionerna:

 • 02, Stockholm söder
 • 07, Jönköping
 • 12, Helsingborg
 • 17, Skövde
 • 22, Gävle

Om du tittar på sammanställningen på första sidan, ser du se om just din kommun räknas med i någon av dessa regioner!

Utdrag från Bestämmelser för Trygg-Stiftelsen gällande fullmäktigerådskandidater (§ 10)

Behörig att vara ledamot av fullmäktigeråd respektive Fullmäktige eller suppleant är myndig i riket bosatt fysisk person som är försäkringstagare eller försäkrad i Gamla Liv och som inte är i konkurs eller är underställd näringsförbud eller har förvaltare enligt föräldrabalken. Ledamot respektive suppleant måste vara bosatt i den region vars fullmäktigeråd han eller hon tillhör under hela mandatperioden.

Den som är styrelseledamot, suppleant, anställd, ombud eller annan befattningshavare i försäkringsbolag som meddelar livförsäkring eller sjukförsäkring, bank eller branschförening för någon av dessa får inte vara ledamot av Fullmäktige eller fullmäktigeråd. Undantag gäller dock för befattning som ledamot eller suppleant i lokal bankstyrelse, ledamot av försäkringsnämnd och ”fritidsombud” för bank eller försäkringsbolag förutsatt att dessa finns inom SEB-koncernen eller den koncern eller bolag Trygg-Stiftelsen eller dess försäkringstagarorganisation valt att samarbeta med.

  Kandidera