Ordlista

Nedan kan du hitta ordförklaringar för ord som förekommer i våra texter.
Traditionell försäkring

Vad är traditionell livförsäkring
Att ha en traditionell försäkring innebär att sparandet placeras i något som kan liknas vid en blandfond, en portfölj av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Du har en garanterad avkastning i form av ett garanterat försäkringsbelopp och du har även möjlighet till extra avkastning. Förvaltningen sköts av förvaltare bland annat på SEB. Du kan inte själv påverka avkastningen genom att t ex byta fonder.

Nedan förklarar vi mer ingående hur en traditionell livförsäkring fungerar. 

Garanterad ränta - med möjlighet till extra avkastning
Du har en garanterad avkastning på ditt sparande i traditionell livförsäkring. De insatta premierna räknas upp med en garanterad ränta, minus skatter och avgifter. Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena, har du dessutom möjlighet att få extra avkastning.

Framtida utbetalning från försäkringen
En gång om året får du en värdeuppgift hem i brevlådan. Här finns, förutom uppgift om försäkringens aktuella värde, en prognos över framtida utbetalningar med vissa givna antaganden. Utbetalningen består oftast av två delar; försäkringsbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

Utbetalningens två delar
Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är garanterat och utgår från inbetalda premier beräknade med de antaganden om framtida ränta, dödlighet, driftskostnader samt skatt som gäller för försäkringen.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet baseras huvudsakligen på det eventuella överskott som blir kvar när de garanterade åtagandena är uppfyllda. Detta belopp är inte garanterat och kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Allt beroende på hur det totala försäkringskapitalet utvecklas.

Specifikt för försäkringar i Gamla Liv
Andel av vinstmedel/återbäring
Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”andel av vinstmedel”, oftast kallad återbäring. Andel av vinstmedel kan både öka och minska under hela den tid försäkringen gäller till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas över tid.

Återbäringsränta
Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande av Gamla Livs styrelse, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”. Om det är ”över- eller underskott” går att utläsa av den så kallade kollektiva konsolideringsgraden.

Kollektiv konsolidering
Bolagets kollektiva konsolideringsgrad visar relationen mellan bolagets samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värden. När konsolideringsgraden är 100 procent är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde (dvs värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på andel av vinstmedel). Om konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna högre än försäkringarnas värde. Är konsolideringsgraden under 100 är tillgångarna lägre.

Gamla Livs mål för konsolideringsgraden är 100-115 procent. Andra livbolag kan ha andra mål. Om konsolideringsgraden förväntas hamna över 115 procent bör återbäringsräntan höjas så att överskottet fördelas ut på försäkringarna. Förväntas konsolideringsgraden närma sig 100 procent bör återbärings-räntan sänkas för att underskott inte ska uppstå.

Om konsolideringsgraden skulle sjunka under 100 procent är målet att se till att den kommer över 100 procent igen. Den får inte ligga under 100 procent i mer än 36 månader. Lyckas inte det måste värdet på försäkringarna skrivas ned så att balans uppstår igen mellan tillgångarna och försäkringarnas värde. Då minskas värdet på andel av vinstmedel. Försäkringens garanterade värde kan inte skrivas ned.

Kapitalförvaltning
Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena, men även ge möjlighet till extra avkastning i form av andel av vinstmedel. Placeringarna fördelas mellan bland annat aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Ju högre andel aktier, desto högre risk/chans.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltingen är central för försäkringstagarna i Gamla Liv eftersom den utgör grunden för den avkastning de får på sina försäkringar. Målet är att förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att de ger försäkringstagarna högsta möjliga avkastning vid en rimlig risknivå.

Kapitalförvaltare

Den löpande förvaltningen av bolagets tillgångar sker hos olika externa kapitalförvaltare. Av särskild vikt är SEB, som förvaltar betydande belopp och dessutom koordinerar den samlade portföljen, samt svarar för en samlad rapportering till Gamla Liv. Under 2015 fördes förhandlingar om ett nytt avtal vilka slutfördes i maj 2015. Det nya kapitalförvaltningsavtalet gäller från 1 januari 2016 till och kan i sin tur sägas upp till utgången av 2019. Om det inte sägs upp, förlängs det ett år i taget till utgången av 2021.