Vanliga frågor

Hur arbetar Trygg-Stiftelsen och Fullmäktige under året?

Samtliga 96 ledamöter kallas till minst tre möten under året med utbildning, information och diskussion i aktuella frågor som främst rör kapitalförvaltningen i Gamla Liv. Frågor direkt från ledamöterna blandas med frågor som kunder ställer direkt till någon i det lokala fullmäktigerådet. Nyvalda ledamöter kallas efter valet till ett introduktionsmöte där verksamheten i Trygg-Stiftelsen noga presenteras. Ett av mötena Fullmäktigeråden har är på våren inför stämman i maj i Trygg-Stiftelsen. Vid detta möte går man igenom stiftelsens verksamhet och bokslut, dessutom får alla en genomgång hur det gick för Gamla Liv under föregående år.

I mars kallas samtliga medlemmar i råden till en utbildningsdag. Var och en kan välja att delta vid något av fyra lika möten vilka hålls i Stockholm, Göteborg, Malmö och Arlanda. Vid dessa möten går vd i genom läget i världen i allmänhet och i Gamla Liv i synnerhet. Dessutom brukar någon specialist inom till exempel livjuridik eller allmän försäkring vara med. Från råden kan man även föreslå ämnen som kan vara särskilt bra att  fördjupa sig i som företrädare för "sina" försäkringstagare.

I oktober kallas alla i fullmäktegeråden till ett höstmöte, där en av de viktiga programpunkterna är mötet med Trygg-Stiftelsens styrelse. Vid dessa möte får alla möjligheten att ställa, i bland, brännande frågor direkt till styrelsen.

Varför är det färre kvinnor än män på vallistan i min region?

Männen är i majoritet när det gäller kunderna i Gamla Liv. Idag finns 47 män och 49 kvinnor i Trygg-Stiftelsens Försäkringstagarorganisation totalt 96 personer. Bland de 72 ordinarie i Fullmäktige, som är de som rösträtt på stämman, är fördelningen 32 män och 40 kvinnor (status i september 2016). 


De lokala valberedningarna jobbar aktivt med att få så jämn fördelning som möjligt mellan män och kvinnor på vallistorna. Även om det ibland är fler män än kvinnor på listorna, väljs ofta kvinnorna på listan in i de lokala fullmäktigeråden.

Hur ofta får jag rösta?
Vart femte år erbjuds alla kunder i Gamla Liv, enligt ett rullande schema, att rösta fram fyra personer till det lokala fullmäktigrådet. På kartan kan du se när det är din tur att rösta nästa gång. Valperioden är varje år 15 mars till 15 april.
Vilket inflytande har Trygg-Stiftelsen?
Trygg-Stiftelsen är en av två ägare till Gamla Liv, och har genom sin styrelse rätten att utse två ledamöter i styrelsen för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. SEB har också rätt att utse två ledamöter. Trygg-Stiftelsen och SEB utser tillsammans en oberoende ordförande i styrelsen som alltså består av fem ledamöter

Rätten att utse majoriteten av ledamöterna och ordföranden i Finansdelegationen. Finansdelegationen, där försäkringstagarna alltså är i majoritet, ansvarar för beslut som rör bolagets kapitalförvaltning. Exempel på beslutsområden är placeringsportföljens risknivå, det vill säga fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra tillgångar, samt upphandling och förhandlingar av kapitalförvaltningsavtalet.

Eftersom Trygg-Stiftelsen är tredje största ägare i SEB (september 2017) får försäkringstagarna dessutom inflytande i SEB-koncernen, främst genom att Trygg-Stiftelsen är representerad i bankens valberedning. Lars Heikensten företräder Trygg-Stiftelsen i valberedningen.
Vem utser kandidaterna till vallistan?
En valberedning, som består av tre personer, bygger upp en vallista med åtta namn. Valberedningarna i de regioner som har val det kommande året godkänns på Trygg-Stiftelsens stämma. I sitt arbete ska valberedningen se till att få en god representation vad gäller kön, ålder och bostadsort inom regionen. Uppgiften är inte alltid helt lätt att hitta bra personer.

Är du själv intresserad - anmäl ditt intresse här på hemsidan!
Vem kan bli fullmäktigeråd?
Det krävs att man är kund (försäkrad eller försäkringstagare) i Gamla Liv. Man får inte arbeta i annat livförsäkringsbolag eller bank, och inte heller vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.  Regler om möjligheten att kunna få vara med på vallistan finns i bestämmelserna för stiftelsen.

Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga. Allmän klokskap och viljan att företräda väldigt många andra försäkringstagare i bolaget räcker gott!
Vad är Trygg-Stiftelsens ändamål?
Stiftelsens ändamål  - enligt stadgarna - är att vara till förmån för de som är försäkringstagare i Gamla Liv och verka för en god framtida tillväxt av värdet på alla försäkringstagares försäkringar i Gamla Liv.
Vilka sitter i Trygg-Stiftelsens styrelse?

Lars Heikensten f 1950 ordförande
Risto Silander f 1957
Anders Årling f 1959
Anna-Greta Sjöberg  f 1967
Lars Åberg f 1953

Malin Björkmo f 1962


Alla i styrelsen väljs för ett år på Trygg-Stiftelsens stämma i slutet av maj. Styrelsen har inga suppleanter.